Όροι εγγύησης

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

  1. Η παρούσα εγγύηση ισχύει για τα προϊόντα LΕΑΝΚΟ-M.I.K.E που αγοράστηκαν εντός της Ελλάδας και υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζεται το πρωτότυπο τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς, εντός της χρονικής περιόδου εγγύησης, όπου θα αναγράφεται με ευκρίνεια η ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, το προϊόν ή/και το μοντέλο προϊόντος. Η Leanko-M.I.K.E μπορεί να αρνηθεί τη δωρεάν επισκευή κατά τη περίοδο της εγγύησης εάν δεν προσκομιστούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς και το μοντέλο του προϊόντος.
  2. Η LΕΑΝΚΟ-M.I.K.E, εφόσον λάβει γνωστοποίηση περί ελαττωματικού προϊόντος που καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση και διαπιστώσει την ύπαρξη ελαττώματος, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν κατά την κρίση της, με προϊόν ιδίας ή αντίστοιχης απόδοσης, αποκλειομένων οποιονδήποτε περαιτέρω αξιώσεων. Τα προϊόντα (ή εξαρτήματα) αντικατάστασης ενδεχομένως να περιέχουν καινούργια ή και επισκευασμένα / ανακατασκευασμένα υλικά ισάξια των καινούριων, όσον αφορά στην απόδοση και στην αξιοπιστία.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει:

Για βλάβες ή φθορές που οφείλονται σε κακή χρήση του προϊόντος όπως, όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται:

a) Ακατάλληλη αποθήκευση, έκθεση σε υγρό περιβάλλον ή υγρασία, αυθαίρετες μετατροπές, κακομεταχείριση, διείσδυση τροφών ή υγρών, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου.
b) Η μη χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες της LΕΑΝΚΟ-M.I.K.E.
c) Η λανθασμένη ή πλημμελής εγκατάσταση και συντήρηση του προϊόντος καθώς και η βλάβη που προκαλείται κατά την διαμετακόμιση ή την χρήση του σε μη κατάλληλο χώρο.
d) Η βλάβη που οφείλεται σε εξωτερικές και απρόβλεπτες αιτίες όπως, ατύχημα, κεραυνό ή προβλήματα του δικτύου ηλεκτροδότησης.